Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

Kancelarię Law Offices adw. Remigiusz Gołębiowski tworzy również zespół specjalistów z zakresu prawa własności intelektualnej, którzy  udzielają kompleksowych porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Nasi specjaliści dzięki wieloletniemu doświadczeniu  wiedzą jak zadbać o ochronę własności intelektualnej Klientów, zarówno pod względem formalnym, jak i praktycznym, aby zapewnić właściwy rozwój gospodarki i firmy. Dzięki bogatemu doświadczeniu Kancelarii w tego rodzaju sprawach, Naszymi Klientami są zarówno autorzy jak i inne podmioty, które mają styczność z utworami w obrocie prawnym.

W związku z powyższym, specjaliści z Kancelari adw. Remigiusza Gołębiowskiego reprezentują interesy Klientów przede wszystkim w zakresie:

1.      Prawa autorskiego, w tym poprzez:

 • sporządzanie i weryfikację umów licencyjnych, umów przenoszących prawa autorskie majątkowe,
 • tworzenie opinii prawnych w związku z przenoszeniem, nabywaniem i korzystaniem z praw autorskich i praw pokrewnych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów przenoszących prawa autorskie majątkowe,
 • dokonywanie oceny naruszeń prawa autorskiego w Internecie i innych środkach masowego komunikowania,
 • reprezentację Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz przed urzędami administracji w sporach dotyczących  w związku z ochroną praw autorskich,

2.      Prawa własności przemysłowej, w tym poprzez:

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów związanych z prawami własności przemysłowej,
 • reprezentację Klientów w związku z wprowadzeniem do obrotu podrobionego znaku towarowego Unii Europejskiej i znaku towarowego rejestrowanego w trybie międzynarodowym w prawie polskim (art. 305 Prawa własności przemysłowej),
 • prowadzenie wszelkich postępowań, w tym rejestrowych lub spornych, przed urzędami patentowymi w kraju jak i za granicą,
 • ochronę praw wyłącznych przed sądami powszechnymi, organami administracji oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach związanych z naruszeniem praw własności przemysłowej,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie wyboru formy ochrony prawa własności przemysłowej,
 • sporządzania opinii w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej,
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z rejestracją znaku towarowego, wzoru użytkowego, a także udzielanie bieżących porad prawnych w sprawa z zakresu prawa  własności przemysłowe,
 • tworzenie regulaminów korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie,

3.      Zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym poprzez:

 • Udzielanie porad prawnych w zakresie przysługujących przedsiębiorcy roszczeń cywilnoprawnych oraz karnoprawnych konsekwencji popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji,
 • reprezentowanie Klientów przez sądami i innymi organami w związku z dochodzeniem roszczeń opartych na Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • Przygotowywanie umów o zakazie konkurencji, tworzenie klauzul poufności (NDA) oraz przygotowywanie postanowień zabezpieczających know-how Klienta w umowach cywilnoprawnych, umowach o pracę czy kontraktach menadżerskich,
 • przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów i wszelkich dokumentów związanych z działalnością gospodarczą na gruncie prawa nieuczciwej konkurencji
 • ochronę niezarejestrowanych znaków towarowych na podstawie Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • przygotowywanie pism procesowych oraz ugód w sprawach z dziedziny zwalczania nieuczciwej konkurencji (zarówno cywilnych, jak i karnych)
 • ocenę działalności przedsiębiorstw konkurencyjnych pod kątem naruszania reguł uczciwej konkurencji.

Możliwość uzyskania porad prawnych w zakresie prawa własności intelektualnej może uchronić przed niekorzystnymi konsekwencjami, w tym w szczególności finansowymi np. poprzez orzeczenie wysokich kar finansowych czy odszkodowania. Dzięki wszechstronnemu zakresowi usług Kancelaria gwarantuje pomoc prawną na każdym etapie postępowania.

Dzięki długoletniej praktyce w zakresie praw autorskich i prawa własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji potrafimy lokalizować i szacować ryzyko prawne, a także udzielać kompleksowych porad prawnych, które pozwolą na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami prawa konkurencji, a w szczególności z przepisami regulującymi zwalczanie nieuczciwej konkurencji. W związku z tym Kancelaria Adwokacka adw. Remigiusza Gołębiowskiego gwarantuje rzetelną pomoc prawną w zakresie prawa własności intelektualnej.