Obsługa prawna Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców nieruchomości

Obsługa prawna Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców nieruchomości

Dział prawa nieruchomości należy do jednego z głównych filarów Kancelarii Adwokackiej LEX OFFICES Remigiusz Gołębiowski. Nasi prawnicy są ekspertami i posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych oraz podmiotów specjalizujących się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. 

Głównym atutem naszej Kancelarii jest indywidualne podejście do Klienta oraz kierowanie się praktycznymi potrzebami i problemami podmiotów rynku nieruchomości, co umożliwia zapewnienie kompleksowego doradztwa prawnego na najwyższym poziomie.

Dzięki bogatemu doświadczeniu związanemu z obsługą kilkudziesięciu Spółdzielni, Wspólnot i Zarządców Nieruchomości, od lat wspieramy naszych Klientów w bieżącej działalności oraz podejmowaniu strategicznych decyzji. Jednocześnie nasza pomoc nie ogranicza się do rozwiązań czysto prawnych, ale obejmuje również efektywne zarządzanie tymi wymagającymi podmiotami.

W związku z powyższym w zakresie realizowanych przez Naszą Kancelarię usług prawnych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oferujemy:

 • tworzenie spółdzielni mieszkaniowych, w tym przygotowanie statutu oraz rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przygotowywanie projektów uchwał i innych decyzji organów spółdzielni oraz obsługę Spółdzielni Mieszkaniowej w trakcie Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej i Zarządu,
 • opracowywanie projektów pism w aspekcie prawnym dotyczących: gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, gospodarki odpadami komunalnymi, praw do lokali, stanu prawnego nieruchomości i innych spraw Spółdzielni,
 • obsługę inwestycji budowlanych spółdzielni mieszkaniowych,
 • zawieranie z członkami umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, umów o budowę lokalu, umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
 • obsługę procesu przekształcania praw spółdzielczych w prawo własności, w tym sporządzanie umów,
 • bieżącą obsługę prawna działalności spółdzielni, w tym opracowywanie i sporządzanie umów prawa cywilnego oraz aktów wewnętrznych Spółdzielni, sporządzanie opinii prawnych, porozumień, ugód, pełnomocnictw,
 • obsługę prawną związaną ze sprawami członkowskimi,
 • windykację należności czynszowych, zarówno na etapie postępowania przedsądowego jak i w sprawach o zapłatę w postępowaniu sądowym,
 • obsługę prawną spraw przed sądami powszechnymi z zakresu prawa spółdzielczego i nieruchomości, w tym spraw cywilnych, pracowniczych, związanych z członkostwem, oraz spraw zaskarżania uchwał spółdzielni, czy reprezentowania Spółdzielni w sprawach o eksmisję,
 • obsługę prawną spraw administracyjnych, w tym przed sądami administracyjnymi, w szczególności spraw z zakresu prawa zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego;
 • dochodzenie na drodze sądowej odszkodowań od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją;
 • dochodzenie roszczeń spółdzielni z tytułu nienależytego wykonania umów przez kontrahentów, roszczeń gwarancyjnych, z tytułu rękojmi itp.,
 • bieżące doradztwo z zakresu prawa pracy, w tym przygotowywanie umów o pracę, wypowiedzeń, aneksów, reprezentacja spółdzielni w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, tworzenie układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy i wynagrodzeń.

W związku z powyższym w zakresie realizowanych przez Naszą Kancelarię usług prawnych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oferujemy:

 • tworzenie spółdzielni mieszkaniowych, w tym przygotowanie statutu oraz rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przygotowywanie projektów uchwał i innych decyzji organów spółdzielni oraz obsługę Spółdzielni Mieszkaniowej w trakcie Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej i Zarządu,
 • opracowywanie projektów pism w aspekcie prawnym dotyczących: gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, gospodarki odpadami komunalnymi, praw do lokali, stanu prawnego nieruchomości i innych spraw Spółdzielni,
 • obsługę inwestycji budowlanych spółdzielni mieszkaniowych,
 • zawieranie z członkami umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, umów o budowę lokalu, umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
 • obsługę procesu przekształcania praw spółdzielczych w prawo własności, w tym sporządzanie umów,
 • bieżącą obsługę prawna działalności spółdzielni, w tym opracowywanie i sporządzanie umów prawa cywilnego oraz aktów wewnętrznych Spółdzielni, sporządzanie opinii prawnych, porozumień, ugód, pełnomocnictw,
 • obsługę prawną związaną ze sprawami członkowskimi,
 • windykację należności czynszowych, zarówno na etapie postępowania przedsądowego jak i w sprawach o zapłatę w postępowaniu sądowym,
 • obsługę prawną spraw przed sądami powszechnymi z zakresu prawa spółdzielczego i nieruchomości, w tym spraw cywilnych, pracowniczych, związanych z członkostwem, oraz spraw zaskarżania uchwał spółdzielni, czy reprezentowania Spółdzielni w sprawach o eksmisję,
 • obsługę prawną spraw administracyjnych, w tym przed sądami administracyjnymi, w szczególności spraw z zakresu prawa zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego;
 • dochodzenie na drodze sądowej odszkodowań od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją;
 • dochodzenie roszczeń spółdzielni z tytułu nienależytego wykonania umów przez kontrahentów, roszczeń gwarancyjnych, z tytułu rękojmi itp.,
 • bieżące doradztwo z zakresu prawa pracy, w tym przygotowywanie umów o pracę, wypowiedzeń, aneksów, reprezentacja spółdzielni w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, tworzenie układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy i wynagrodzeń.

Kompleksowa i wnikliwa obsługa prawna podmiotów rynku nieruchomości obejmuje również obsługę Wspólnot Mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości i obejmuje, w szczególności:

 • windykację należności od dłużników Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu nieuiszczonych zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania i zarządu częścią wspólną (postępowanie przedsądowe, sądowe dochodzenie należności, postępowanie egzekucyjne), jak również rozwiązania pozasądowe (m.in. zawarcie ugody, rozłożenie na raty)
 • realizację roszczenia wspólnoty mieszkaniowej o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości,
 • udzielanie porad prawnych i opracowywaniu opinii prawnych,
 • opiniowanie, sporządzanie i negocjowanie umów zawieranych przez Wspólnoty Mieszkaniowe oraz opinii prawnych umów przedstawionych przez wspólnotę do zaopiniowania (m. in. umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną, umowy o prace budowlane),
 • sporządzanie projektów uchwał wspólnot mieszkaniowych oraz innych dokumentów występujących w bieżącej działalności Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej we wszelkiego rodzaju sprawach sądowych obejmujących zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej, związanych z bieżącą działalnością wspólnoty mieszkaniowej, w tym spraw o eksmisję, o zapłatę, windykację należności, sprawach odszkodowawczych, dotyczących zaskarżania uchwał, rozliczenia inwestycji budowlanych, dochodzenia roszczeń od deweloperów z tytułu rękojmi/ z tytułu odszkodowania w związku z wadami budynku,
 • bieżącą konsultację i pomoc prawną w prowadzeniu negocjacji przez Wspólnotę Mieszkaniową oraz pomoc prawną we wszelkiego rodzaju kwestiach wymagających podjęcia kroków prawnych w imieniu reprezentowanej wspólnoty mieszkaniowe (m. in. Kwestie związane z udzieleniem zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym, umieszczenia banneru reklamowego przebudowa wentylacji w lokalu, wykonanie dodatkowego wejścia do lokalu,)

Pomoc prawna dla Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych jest nieoceniona w wielu sytuacjach. Doświadczenie naszej Kancelarii i wieloletnia praktyka w tej unikatowej i wymagającej dziedzinie gwarantuje Klientom pomoc prawną na najwyższym poziomie.

Usługi adwokackie świadczone przez Naszą Kancelarię na rzecz podmiotów rynku nieruchomości obejmują pełną obsługę korporacyjną, w tym kompleksową reprezentację Spółdzielni i Wspólnot przed sądami i organami administracji, jak również podmiotami prywatnymi (Spółki, przedsiębiorcy, indywidualne osoby). Oprócz stałej współpracy oferujemy również doraźną pomoc prawną w związku z koniecznością rozwiązania indywidualnych i konkretnych problemów prawnych. Z pomocy prawników skorzystać powinny w szczególności Spółdzielnie i Wspólnoty, które mają problemy z długami, zobowiązaniami lub lokatorami nieprzestrzegającymi prawa/obowiązków. W zakresie stosunków wewnętrznych tych podmiotów pomoc adwokata jest nieoceniona i pomaga uniknąć konfliktów pomiędzy właścicielami lokali.

Obsługa prawna świadczona przez Kancelarię Adwokacką Lex Offices zawsze uwzględnia specyfikę jednostki, aktualny stan prawny i oczekiwania klienta.