Prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska

Informacja o regulacjach z zakresu prawa ochrony środowiska i gospodarka odpadami

Zmiany zachodzące w środowisku naturalnym wymuszają wprowadzanie zmian w prawie, w tym szeroko rozumianym prawie ochrony środowiska. Niezmiernie istotne znaczenie w tym zakresie odgrywa gospodarka odpadami, która jest zagadnieniem obszernym i skomplikowanym pod względem prawnym. Duża dynamika zmian prawa w zakresie zarzadzania odpadami komplikuje funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności działalność podmiotów z branży spożywczej, transportowej, produkcyjnej, przemysłu ciężkiego, podmiotów medycznych czy weterynaryjnych, co wywołuje stan niepewności prawnej. Mimo powyższego nadal nie wszystkie podmioty są świadome rygorystycznych ograniczeń wprowadzanych w związku z ochroną środowiska, czy gospodarki odpadami. Tymczasem nawet właściciele niewielkich firm są zobowiązani spełnić szereg obowiązków wynikających z ustaw z zakresu ochrony przyrody, gospodarki odpadami czy gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Brak znajomości odpowiednich regulacji lub niezastosowanie się do norm powszechnie obowiązujących może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, w tym karami finansowymi opiewającymi nawet na kwoty milionów złotych, ale również wstrzymaniem funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zakres pomocy prawnej

W związku z powyższym nasza Kancelaria oferuje stałą lub doraźną obsługę prawną przedsiębiorców i osób fizycznych oraz ich reprezentowanie w sprawach związanych w sprawach z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki odpadami.

Świadczenie przez naszą Kancelarię pomocy prawnej obejmuje zatem: 

 • konsulting w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 • udzielanie porad prawnych w formie ustnych konsultacji lub pisemnych opinii prawnych ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 • reprezentowanie klienta w związku z udzielonym pełnomocnictwem, w postępowania przed sądami powszechnymi i administracyjnym, w postępowaniu administracyjnym przed urzędami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości,
 • sporządzanie na rzecz klienta dokumentów i pism w toku postępowania sądowego lub administracyjnego, w tym w szczególności: wniosków o wydanie pozwolenia, koncesji, podań, a także środków odwoławczych (apelacje, skargi, odwołania, skargi kasacyjne),
 • reprezentowanie klienta w toku postępowania przedprocesowego, kontrolnego, mediacyjnego, o udzielenie pozwolenia lub koncesji, a także zastępowanie lub uczestniczenie z klientem w toku negocjacji.

Świadczenie przez naszą Kancelarię usług z zakresu prawa ochrony środowiska obejmuje w szczególności regulacje dotyczące:

 • obowiązków rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), a także sankcji jakie grożą za działanie niezgodne z przepisami oraz środków obrony jakie przysługują klientom,
 • reprezentacji klientów w związku z przeprowadzaniem kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska , w tym w zakresie przestrzegania norm dot. gospodarowania odpadami,
 • występowania w imieniu klientów w postępowaniu związanym z uzyskaniem zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów (przywóz odpadów na teren kraju, wywóz odpadów poza teren kraju, tranzyt odpadów przez teren kraju)
 • obowiązków rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), a także sankcji jakie grożą za działanie niezgodne z przepisami oraz środków obrony jakie przysługują klientom,
 • reprezentacji klientów w związku z przeprowadzaniem kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska , w tym w zakresie przestrzegania norm dot. gospodarowania odpadami,
 • występowania w imieniu klientów w postępowaniu związanym z uzyskaniem zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów (przywóz odpadów na teren kraju, wywóz odpadów poza teren kraju, tranzyt odpadów przez teren kraju)
 • konieczności uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • obowiązków zapłaty tzw. opłaty recyklingowej, obowiązków jakie wiążą się z uiszczaniem opłaty recyklingowej za torebki foliowe, kar finansowych jakie grożą za prowadzenie działalności bez uiszczenia opłaty i wbrew obowiązującym przepisom,
 • konieczności uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
 • reprezentacji klientów w postępowaniu o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów oraz po nałożeniu kary za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,
 • konieczności zgłoszenia odpowiednim organom administracji z zakresu ochrony środowiska prowadzenia działalności w obszarach form ochrony przyrody,
 • trybu wydawania decyzji o warunkach prowadzenia działań w trybie art. 118a ustawy o ochronie przyrody,
 • obowiązków spoczywających na wprowadzającym do obrotu sprzęt elektryczny lub elektroniczny w zakresie gospodarki odpadami (wpis do rejestru, obowiązki związane z postępowaniem ze zużytym sprzętem, obowiązki związane z recyklingiem, sprawozdawczość, uiszczanie opłaty produktowej),
 • obowiązków dotyczących uzyskania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • wymagań jakie należy spełnić w przypadku wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów, postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami, obowiązków wprowadzających baterie (zbieranie, przetwarzanie, recykling, unieszkodliwianie, gospodarowanie odpadami), a także rozliczenia tzw. opłaty produktowej,
 • reprezentacji klientów w toku postępowaniu o wydanie zgód wodnoprawnych (m.in. wydanie pozwolenia wodnoprawnego; przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego; wydanie oceny wodnoprawnej);
 • uzyskania zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 • reprezentacje klientów w postępowaniu o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii,
 • uzyskania koncesji na działalność w zakresie wytwarzania biokomponentów, a także uzyskania wpisu do rejestru wytwórców,
 • otrzymania koncesji na wytwarzanie energii (np. poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także opłat jakie należy uiścić w przypadku wydobywania kopalin bez koncesji) lub koncesji na obrót energią elektryczną (handel hurtowy albo detaliczny energią),
 • reprezentacji klientów w postępowaniu o uzyskanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi OPC (np. wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucje, obrót, w tym obrót z zagranicą)

W toku każdego z tych postępowań poinformujemy o przebiegu i charakterze postępowania, dokumentach niezbędnych do uzyskania koncesji/zezwolenia, a także możliwościach odwołania w przypadku wydania niekorzystnego rozstrzygnięcia. Dzięki naszym działaniom zwiększysz szanse na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie. Pomoc profesjonalistów pozwoli Ci również zminimalizować ryzyko uchybień proceduralnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.