Prawo transportowe – roszczenia i proces

Prawo transportowe – roszczenia i proces

Obecnie jedną z najszybciej rozwijających się branż gospodarki jest transport oraz spedycja i logistyka. Powyższe umożliwia szybki rozwój technologiczny, który możemy obserwować od kilkudziesięciu lat, a które to zmiany technologiczne przyspieszają obsługę klienta i cyfryzację sektora transportowego. Wobec tego branża transportowa jest zmuszona do ciągłego implementowania zmian technicznych oraz prawnych, które stanowią konsekwencje zmieniającej się rzeczywistości. Kancelaria adw. Remigiusza Gołębiowskiego wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów prowadzi kompleksowe doradztwo prawne, na rzecz przedsiębiorców działających w branży przewozowej, spedycyjnej oraz logistycznej.

W zakresie obsługi prawnej w ramach transportu, spedycji i logistyki oferujemy w szczególności:

 • Doradztwo prawne w sprawach odszkodowawczych i sporach sądowych, w szczególności doradzamy w zakresie dochodzenia roszczeń – od momentu ich zgłoszenia aż do wyegzekwowania. W tym zakresie dochodzimy na rzecz naszych Klientów wszelkich roszczeń powstałych w związku z prowadzoną działalnością transportową, spedycyjną, logistyczną (np. z tytułu nienależytego wykonania umów cywilnoprawnych zawieranych przez przewoźników, spedytorów oraz w sprawach pracowniczych i korporacyjnych, odszkodowania, zadośćuczynienia, odszkodowanie za naruszenie dobrego imienia firmy i inne). Dochodzimy również roszczeń regresowych od podwykonawców i ubezpieczycieli. W przypadku kwestionowania tych roszczeń przez drugą stronę reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym.
 • Udzielanie pomocy prawnej w sprawach ubezpieczeniowych, w tym dokonanie zgłoszenia szkody, sporządzenie odwołania od decyzji ubezpieczycieli, a w przypadku kwestionowania roszczeń przez zakład ubezpieczeń reprezentujemy klientów również zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym. W szczególności reprezentujemy klientów w zakresie szkód w pojazdach (z polisy OC i AC, assistance i OCP), szkód w towarze (utraty lub uszkodzenia towaru, opóźnienia w dostawie towaru i innych roszczeniach powstałych w trakcie realizacji zlecenia transportowego) i ubezpieczenia CARGO.
 • Windykację należności od dłużników, którzy nie dokonują terminowej zapłaty za wykonane usługi np. nie dokonują zapłaty za wykonany przewóz czy potrącają nienależne kary umowne, dokonują zaniżonej zapłaty przewoźnego W tym zakresie podejmujemy przede wszystkim próby polubownego rozwiązania sporu, a dopiero następnie kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego i reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi. W toku prowadzonego postępowania sądowego dbamy o jak najlepsze zabezpieczenie interesów naszych Klientów, aby w przypadku braku dobrowolnej zapłaty przyspieszyć postępowanie sądowe i egzekucyjne.
 • Reprezentację przedsiębiorstwa oraz pracowników w sprawach z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem branży transportowej. Zajmujemy się sprawami o zapłatę wynagrodzenia, przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, a także przygotowywaniem i opiniowaniem umów o zakazie konkurencji. W tym zakresie zwracamy szczególną uwagę na zasady wypłacania pracownikom diet, prawidłowość prowadzenia czasu pracy i odpoczynku kierowców, zasady stosowania stawek płacy minimalnej wśród kierowców w Polsce i Unii Europejskiej, a także jak chronić przedsiębiorstwo przed zjawiskiem nieuczciwej konkurencji. Oferujemy również zastępstwo prawne przez organami Państwowej Inspekcji Pracy oraz sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji, a także Sądem Najwyższym.
 • Reprezentację Klientów w postępowaniach administracyjnych przez Inspektorem Transportu Drogowego, Urzędem Celno-Skarbowym, Urzędem Skarbowym, a także oferujemy wsparcie w toku kontroli organów administracji. W tym zakresie sporządzamy wyjaśnienia, odwołania, a także udzielamy porad prawnych na etapie postępowania administracyjnego i sądowego. W tym zakresie oferujemy pomoc prawną w szczególności w postępowaniach dotyczących nakładania kar pieniężnych na przewoźników, firmy i zarządzających transportem.
 • Udzielanie porad prawnych w zakresie przewozu towarów objętych monitorowaniem (SENT) oraz reprezentujemy Klientów w toku postępowania administracyjnego prowadzonego w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków w ramach SENT. W tym zakresie sporządzamy opinie prawne, wyjaśnienia, odwołania, skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • Doradztwo prawnego w zakresie prawidłowości uiszczania opłat elektronicznych e-TOLL na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych i pobierania kar pieniężnych (za brak uiszczenia opłaty, brak wprowadzenia do urządzenia mobilnego/pokładowego lub zewnętrznego systemu lokalizacyjnego danych o kategorii pojazdu, korzystania z urządzenia lub systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem, brak rejestracji pojazdu w rejestrze, brak aktualizacji danych w rejestrze, wprowadzenie nieprawidłowych danych w rejestrze) przez Inspektora Transportu Drogowego z tego tytułu oraz prawidłowości działania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w tym zakresie. W tym przedmiocie sporządzamy opinie prawne, wyjaśnienia, odwołania, skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • Oferujemy stałą obsługę prawną przedsiębiorców (spółek cywilnych, spółek prawa handlowego i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) w branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej. W tym zakresie oferujemy bieżące doradztwo prawne związane z wprowadzaniem nowych uregulowań prawnych, sporządzanie i opiniowania umów, sporządzanie regulaminów, statutów i innych niezbędnych dokumentów, reprezentowanie Klientów w negocjacjach z kontrahentami oraz podejmowanie innych działań związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
 • Reprezentację Klientów w sprawach karnych i karno-skarbowych przed organami Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej oraz sądami karnymi pierwszej i drugiej instancji oraz Sądem Najwyższym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w sprawach transportowych, spedycyjnych i logistycznych.
 • Udzielanie porad prawnych w związku z założeniem firmy transportowej, spedycyjnej lub logistycznej. Nasi specjaliści w tym zakresie pomogą wybrać optymalną formę prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradzą w zakresie dopełnienia wszelkich formalności na etapie planowania rozpoczęcia działalności gospodarczej. Uzyskanie rzetelnej i fachowej pomocy prawnej pozwala na zabezpieczenie majątku prywatnego i rodzinnego przedsiębiorcy oraz stabilne prowadzenie działalności.
 • Oferujemy pomoc prawną w usunięciu publikacji dotyczącej nieistniejącego długi na giełdzie wierzytelności oraz w bazie Krajowego Rejestru Dłużników.

 

Zakres świadczonej przez Kancelarię Adwokacką „LAW OFFICES” adw. Remigiusza Gołębiowskiego nie zamyka się na transporcie krajowym, lecz nasi specjaliści udzielają kompleksowych porad prawnych również w zakresie transportu i spedycji europejskiej, regulowanej przede wszystkim przepisami Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). W zakresie naszego szczególnego zainteresowania leżą kwestie związane z odpowiedzialnością podmiotów zaangażowanych w odbywany transport, jak i przesłanki zmierzające do uchylenia się od jej poniesienia. Treść Konwencja CMR zawiera bowiem szereg nieznanych polskiemu prawodawstwu uregulowań, których brak przestrzegania na wstępnym etapie sprawy często uniemożliwia przeciwnikom procesowym skuteczne dochodzenie roszczeń lub obronę przed nimi w przyszłości.

 

Dzięki bogatemu doświadczeniu Nasza Kancelaria od wielu lat prowadzi obsługę prawną wielu podmiotów z branży TSL, a z naszego doświadczenia wynika, że najwięcej wątpliwości w praktyce występuje w zakresie: szkód powstałych w transporcie, prawidłowego uregulowania czasu pracy kierowców, kontroli granicznych i ewentualnych zatrzymań towaru, kontroli administracyjnych przez ITD oraz w związku z naruszeniem przewozu towarów objętych monitorowaniem (SENT) czy prawidłowego uiszczania opłat w ramach eTOLL. Nasi specjaliści reprezentowali Klientów zarówno w sporach sądowych w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych, jak również w toku różnego rodzaju kontroli administracyjnych. Dzięki współpracy z zaufanymi kancelariami komorniczymi w sposób sprawny i szybki prowadzimy postępowania egzekucyjne, co w znaczący sposób wpływa na zwiększenie szans naszych Klientów przy odzyskiwaniu należności.