Prawo pracy

Prawo pracy

Defining success together

Kancelaria zapewnia doradztwo w zakresie prawa pracy zarówno na rzecz indywidualnych pracowników  zwłaszcza  kadry  dyrektorskiej  i managerów, managerów flot , jak i pracodawców, niezależnie od rozmiaru i formy prowadzonej przez nich działalności.

Usługi, dotyczące sporów powstałych na gruncie prawa pracy, świadczone są zarówno na etapie przedsądowym, jak i w toku sądowego procesu, we wszystkich instancjach. Zakres usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta. W zależności od charakteru sprawy, pomoc prawna obejmuje w szczególności bieżące doradztwo, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie pism procesowych i uczestnictwo w rozprawach sądowych.

Zakres pomocy prawnej

W obszarze specjalizacji Kancelarii z zakresu prawa pracy mieszczą się w szczególności sprawy o:

  • przywrócenie do pracy,
  • odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,
  • zapłatę wynagrodzenia,
  • zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
  • zapłatę odprawy pieniężnej,
  • spory dotyczące odpowiedzialności porządkowej i majątkowej pracowników.
  • wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy,
  • mobbing
  • naruszenie zakazu dyskryminowania pracowników,
  • ustalenie istnienia stosunku pracy,

Przygotowanie i doradztwo w zakresie umów o zachowaniu pufnośc (NDA)

Kancelaria świadczy nadto pomoc w przygotowywaniu, opiniowaniu i zmienianiu umów o pracę, jak również umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, umów  o zakazie konkurencji oraz umów o zachowaniu poufności (NDA).

Oferowana pomoc prawna obejmuje także doradztwo w zakresie rozwiązania stosunku pracy, tj.: sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, porozumień stron o rozwiązaniu stosunku pracy oraz wypowiedzeń zmieniających i porozumień zmieniających warunki zatrudnienia.

Kancelaria udziela nadto wsparcia pracodawcom w zakresie tworzenia aktów wewnątrzzakładowych, w szczególności regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz zmieniania wymienionych aktów,  w celu dostosowania ich do aktualnie obowiązujących przepisów.