Prawo karno-skarbowe

Prawo karno-skarbowe

Zakres prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką Remigiusza Gołębiowskiego spraw od wielu lat obejmuje kompleksowa pomoc prawną z zakresu prawa karnego i karnego-skarbowego, zarówno dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i podmiotów gospodarczych (spółek prawa handlowego, spółek kapitałowych i osobowych, a także spółek cywilnych). Prawo podatkowe i prawo karne to dwie różne, aczkolwiek często wzajemnie powiązane dziedziny prawa. Jednakże obecnie na rynku jest niewielu specjalistów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie z tych dwóch, jakże istotnych w praktyce dziedzin prawa.

Nasza Kancelaria wychodzi naprzeciw potrzebą rynku i oczekiwaniom Klientów i oferuje kompleksową obsługę prawną dla osób i firm, które mają lub mogą mieć problem z odpowiedzialnością karnoskarbową, w szczególności:

 • przedsiębiorcom, którym Urząd Skarbowy lub Urząd Celno-Skarbowy zamierza postawić zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego;
 • osobom, które zostały oskarżone o popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
 • menedżerom, których Urząd Skarbowy lub Urząd Celno-Skarbowy chce ukarać za błędy popełnione przez podwładnych;
 • księgowym, których Urząd Skarbowy lub Urząd Celno-Skarbowy chce ukarać mandatem karnoskarbowym np. za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie;
 • osobom, którym doręczono wyrok nakazowy za przestępstwa lub wykroczenia z Kodeksu karnego skarbowego i które chcą złożyć od niego sprzeciw;
 • osobom, które chcą złożyć skuteczny czynny żal.

Skuteczna reprezentacja w sprawach z zakresu prawa karnego-skarbowego wymaga bardzo dobrej znajomości prawa karnego skarbowego, ale również prawa podatkowego. Z uwagi na skomplikowany charakter spraw zaleca się, aby konfrontując się z zarzutami karno-skarbowymi nie ryzykować samodzielnych działań i zaufać dobremu obrońcy od podjęcia pierwszych czynności w sprawie. Z uwagi na specyfikę postępowania karnego ważne jest szybkie podjęcie kroków celem zabezpieczenia interesów Klienta, dlatego też tak ważne jest uzyskanie szybkiej kompleksowej porady prawnej od specjalisty z zakresu prawa karnego, który dokona wnikliwej analizy wszelkich elementów sprawy dla zapewnienia wygranej. Pierwsze czynności w sprawie (zatrzymanie, złożenie wyjaśnień, odmowa składania wyjaśnień) mają bowiem ogromne znaczenie dla dalszego toku postępowania. Pomyślny wynika postępowania karnego-skarbowego jest zatem wynikiem wiedzy i ciężkiej pracy, a także poświęcenia dla sprawy.

Powyższe może zapewnić nasza Kancelaria prawna. Udzielana przez nas pomoc prawna obejmuje bowiem każdy etap postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego, w tym w szczególności:

 • porady prawne i konsultacje przed wszczęciem postępowania karno-skarbowego,
 • udział z klientem w ogłoszeniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów,
 • obronę podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego, przygotowywanie wniosków dowodowych, wnoszenie uwag i zastrzeżeń do opinii biegłych,
 • udział z klientem w czynnościach (przesłuchanie, konfrontacja, wizja lokalna),
 • aktywną obronę oskarżonego na etapie postepowania sądowego przed Sądem I i II instancji oraz w postępowaniu kasacyjnym (sporządzanie w imieniu oskarżonego wniosków dowodowych,
 • apelacji, zażaleń, kasacji oraz innych pism w sprawach karnych, udział w przesłuchaniu świadków i biegłych;
 • złożenia czynnego żalu,
 • złożenia korekty deklaracji podatkowej,
 • udział z klientem w czynnościach związanych z dobrowolnym poddaniem się odpowiedzialności karnej,
 • zgłoszenia interwencji co do przedmiotów podlegających przepadkowi,
 • reprezentowanie w postępowaniu w przedmiocie przedmiotów lub korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

W związku z powyższym Kancelaria Adwokacka Remigiusza Gołębiowskiego oferuje profesjonalną pomoc prawną z zakresu prawa karnego-skarbowego, a doświadczenie zawodowe naszych specjalistów skupia się w szczególności na zagadnieniach dotyczących:

 • przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji,
 • przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko obowiązkom celnym,
 • nieujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania,
 • nieprawidłowego prowadzenia bądź braku prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowych (tzw. nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych),
 • tzw. oszustwa podatkowego, czyli podania nieprawdy lub zatajenia prawy w deklaracjach PIT, CIT, VAT,
 • firmanctwa,
 • sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej albo niewystawienia paragony,
 • niewystawiania, wadliwego wystawiania lub odmowy wydania faktury lub rachunku,
 • uporczywego niewpłacania w terminie podatku,
 • dokonywania płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (split payment),
 • wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami,
 • niepobrania lub niewpłacenia podatku,
 • niewpłacania należnego podatku przez płatnika lub inkasenta,
 • narażenia na nienależny zwrot podatku,
 • przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami,
 • bezpodstawnego zwrot podatku,
 • utrudniania kontroli podatkowej,
 • nielegalnego prowadzenie lub urządzanie gier hazardowych,
 • uczestnictwa w zagranicznych grach hazardowych bez wymaganego zezwolenia.

W szczególności w zakresie prawa karnego-skarbowego Kancelaria Adwokacka Remigiusza Gołębiowskiego specjalizuje się w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń dotyczących nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi (w praktyce: tytoniem i alkoholem), tym dotyczących:

 • naruszenia przepisów o rejestracji podmiotów w zakresie podatku akcyzowego (wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych),
 • sprzedaży wyrobów akcyzowych bez oznaczenia ich znakami akcyzy,
 • paserstwa akcyzowego (nabywania, przechowywania, przewozu, przesyłania lub przenoszenia wyrobów akcyzowych stanowiące przedmiot czynu zabronionego),
 • wydawania i sprowadzania na terytorium kraju wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy,
 • przemytu celnego, oszustw celnych i paserstw celnych,
 • sprzedaży wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy,
 • nieprawidłowego lub nieodpowiedniego oznaczenia wyrobu akcyzowego,
 • niedopełnienia obowiązku oznaczenia wyrobu akcyzowego,
 • produkcji, magazynowania lub przeładowywania wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym,
 • dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych wbrew przepisom,
 • przemieszczania wyrobów akcyzowych bez wymaganej dokumentacji,
 • zbycia znaku akcyzowego osobie nieuprawnionej,
 • zmiany oznaczenia wyrobu akcyzowego,
 • zmiany przeznaczenia wyrobu akcyzowego (np. używanie oleju opałowego jako napędowego),
 • nierozliczenia znaków akcyzy z podmiotem mającym siedzibę poza terytorium RP (producentem zagranicznym),
 • reprezentowania podmiotów prowadzącym skład podatkowy zużywających susz tytoniowy do innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych,
 • nabycia papierosów bez akcyzy w celu ich dalszej odsprzedaży, przewóz papierosów.

Doświadczenie w prowadzenie tego rodzaju spraw oparte jest przede wszystkim na gruntownej wiedzy z zakresu prawa podatkowego i prawa karnego naszych specjalistów. Kancelaria prowadziła bowiem szereg spraw dotyczących opodatkowania suszu tytoniowego, paliw i innych wyrobów akcyzowych.