Postępowania gospodarcze

Postępowania gospodarcze

Kancelaria Adwokacka adw. Remigiusza Gołębiowskiego oferuje profesjonalną i kompleksową pomoc prawną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców (prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, a także osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą) i instytucji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie procesów gospodarczych. Ponadto Kancelaria oferuje obsługę prawną instytucji pozarządowych, w tym fundacjom, stowarzyszeniom, związkom etc.

Z doświadczenia Kancelarii wynika zaś, że nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej są spory prawne pomiędzy przedsiębiorcami, a także między przedsiębiorcami a instytucjami, osobami fizycznymi i innymi uczestnikami rynku. Dlatego też Kancelaria posiada specjalistów, którzy w ramach obsługi prawnej przedsiębiorców reprezentują Klientów w procesach sądowych w postępowaniu gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami, a także przed organami administracji.

 

W ramach świadczonej przez Naszą Kancelarię pomocy prawnej oferujemy  oprócz  obsługi  samego procesu :

– analizę dokumentów w celu ustalenia dokładnego stanu faktycznego i zaproponowania rozwiązań prawnych,

– sporządzenie powództwa albo wniosku,

– przygotowanie innych pism procesowych,

– reprezentację w postępowaniu przed sądem I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym

– reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym, zażaleniowym lub skargowym

– przygotowywanie skarg do WSA w sprawach podatkowych oraz administracyjnych,

– reprezentacje w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej,

reprezentacje w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjny,

– sporządzanie pism, wniosków, podań, odwołań i skarg na decyzje organów administracyjnych;

Profesjonalna pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w procesach gospodarczych obejmuje w szczególności:

-sądową windykację należności,

– procesy o zapłatę kar umownych, odszkodowania, wynagrodzenia etc..

– sprawy związane z realizacją roszczeń z rękojmi w związku z umową sprzedaży,

– procesy związane z nieruchomościami,

– sprawy z zakresu prawa pracy (spory pracodawcy i pracowników, zapłata wynagrodzenia za pracę, nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, zakaz konkurencji, kontrakty menadżerskie);

– sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej (ochrona praw autorskich; ochrona znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, patentów i wzorów użytkowych, dochodzenie roszczeń z tytułu praw autorskich, praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, umowy licencyjne, zbywanie majątkowych praw autorskich, czyny nieuczciwej konkurencji);

– sprawy z zakresu prawa upadłościowego (sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym);

– sprawy z zakresu prawa transportowego (roszczenia z umowy przewozu i spedycji w krajowym i międzynarodowym przewozie towarów, dochodzenie frachtu za usługę transportową, odpowiedzialność za zniszczenie lub utratę przesyłki i za opóźnienie w dostawie),

– sprawy z zakresu prawa podatkowego, w tym reprezentację przed organami administracji skarbowej, państwowej i samorządowej,

– sprawy z zakresu rozwiązania lub likwidacji działalności lub spółki, a także w ramach procedury ogłoszenia upadłości,

– procesy w związku z wydaniem europejskiego nakazu zapłaty (sporządzimy pozew oraz sprzeciwu od europejskiego nakazu zapłaty, reprezentujemy w postępowaniu egzekucyjnym oraz w procedurze uchylenia exequatur, w odmowie wykonania).

Zakres świadczonych usług zależy od potrzeb Klienta. Można więc zlecić zarówno prowadzenie całej sprawy od początku do końca, jak również ograniczyć rolę adwokata tylko do poszczególnych czynności (np. sporządzenia pozwu, zarzutów, apelacji, kasacji bądź innego pisma procesowego).

Możliwość uzyskania porad prawnych w zakresie procesów gospodarczych może uchronić Ciebie – przedsiębiorcę przed niekorzystnymi dla Twojej działalności gospodarczej konsekwencjami, w tym w szczególności finansowymi np. poprzez orzeczenie wysokich kar finansowych czy odszkodowania. Dzięki wszechstronnemu zakresowi usług Kancelaria gwarantuje pomoc prawną w każdej kategorii spraw.

Rozumiemy problemy współczesnych przedsiębiorców i dlatego potrafimy ich wspierać, doradzać i rozwiązywać ich problemy. Dzięki długoletniej praktyce w obsłudze przedsiębiorców potrafimy lokalizować i szacować ryzyko prawne mogące wystąpić w trakcie postępowań sądowych. Kancelaria zapewnia pomoc prawną zarówno nowo powstałych przedsiębiorstw, jak i przedsiębiorstw o długoletniej pozycji na rynku gospodarczym. W związku z tym Kancelaria Adwokacka adw. Remigiusza Gołębiowskiego gwarantuje rzetelną pomoc prawną na każdym etapie procesu w sprawach gospodarczych.