Sprawy związane z postępowaniem egzekucyjnym

Sprawy związane z postępowaniem egzekucyjnym

Wydanie przez Sąd korzystnego rozstrzygnięcia np. zasądzającego określoną kwotę pieniężną tytułem: alimentów, zadośćuczynienia, odszkodowania, czy też obowiązku wydania określonej rzeczy niejednokrotnie stanowi dopiero pierwszy krok prowadzący do zaspokojenia wierzyciela. W wielu przypadkach, aby móc skutecznie dochodzić od dłużnika należności konieczne jest wystąpienie na drogę postępowania egzekucyjnego. Osoby prywatne, firmy, Spółki i przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wobec których nie zostały spłacone należności mogą liczyć na pomoc prawną świadczoną przez Kancelarię Adwokacką LAW OFFICES Remigiusz Gołębiowski, która świadczy kompleksową obsługę prawną związaną z procesem windykacyjnym, zarówno chroniąc interesy wierzyciela, jak i dbając o zgody z prawem przebieg egzekucji, która nie narusza zagwarantowanych ustawą praw dłużnika.

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną związaną z postępowaniem egzekucyjnymzarówno  dla  firm  jak i osób  fizycznych

Do wykonywanych przez nas najczęściej usług związanych z egzekucją należności w zakresie reprezentowania interesów wierzycieli należy:

 • przygotowanie wniosków o wszczęcie, zawieszenie, wstrzymanie lub wznowienie egzekucji,
 • skierowanie postępowania egzekucyjnego bezpośrednio do majątku dłużnika – np. egzekucja z ruchomości, z nieruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego;
 • przygotowanie skarg na czynności komornika,
 • przygotowywanie środków zaskarżenia w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego (skargi na plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, skargi na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji, skargi na udzielenie przybicia, zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji),
 • czuwanie nad pracą komornika i wsparcie komornika w podejmowanych działaniach,
 • wystąpienie do Sądu o wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego,
 • wystąpienie do Sądu o wydanie tytułu wykonawczego przeciwko następcom prawnym dłużnika (spadkobiercom, nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego)
 • wystąpienie do Sądu o wydanie tytułu wykonawczego przeciwko małżonkowi dłużnika, syndykowi masy upadłości, wspólnikowi spółki cywilnej, wspólnikom spółek osobowych,
 • wystąpienie z wnioskiem o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku,
 • dokonywania zabezpieczenia roszczenia (np. wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika),

Usługi prawne świadczone przez naszą Kancelarię obejmują pomoc prawną na każdym etapie postępowania egzekucyjnego, także dla Klientów którzy uzyskali prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty i chcieliby skorzystać z pomocy specjalisty, celem sprawnego skierowania sprawy do Komornika sądowego i wybrania najskuteczniejszego sposobu egzekucji wobec nieuczciwego dłużnika.

W związku z kompleksową pomocą prawną świadczoną w ramach postępowania egzekucyjnego Kancelaria Adwokacka LAW  OFFICES Remigiusz Gołębiowskiego zajmuje się również reprezentowaniem interesów dłużnika. W toku prowadzonej egzekucji istnieje bowiem szereg rozwiązań prawnych, które mają na celu ochronę interesów dłużnika i mogą poprawić jego położenie, nawet gdy sprawa już została skierowana do Komornika.

Do usług świadczonych przez Naszą Kancelarię w tym zakresie należy:

 • ochrona praw dłużnika podczas postępowania egzekucyjnego,
 • ochrona Klienta przed egzekucją, w tym przygotowanie skarg na czynności komornika,
 • pomoc w odwołaniu od wyroków i nakazów zapłaty,
 • przygotowywanie wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego,
 • przygotowywanie powództw przeciw egzekucyjnych – o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności;
 • przygotowywanie powództw o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji;
 • przygotowywanie środków zaskarżenia w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego (skargi na plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, skargi na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji, skargi na udzielenie przybicia, zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji),
 • przygotowanie wniosku o przywrócenie terminu np. do wniesienia sprzeciwu, czy zarzutów od nakazu zapłaty, z uwagi na to, że uchybiliśmy terminowi do ich zaskarżenia z przyczyn od nas niezależnych (np. wierzyciel podał zły adres do doręczeń dla nas).  

Specjaliści z zakresu prawa egzekucyjnego w Naszej Kancelarii mogą również pomóc porozumieć się z wierzycielem, celem określenia zasad polubownej spłaty zadłużenie. Wierzyciel może bowiem np. wyrazić zgodę na wycofanie wniosku o wszczęcie egzekucji od komornika, co będzie równoznaczne z umorzeniem egzekucji. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenia określonych roszczeń poprzez zawieszenie toczącego się postępowania egzekucyjnego, aż do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia określonej sprawy.

Każde postępowanie egzekucyjne jest inne, dlatego do ustalenia szczegółowego planu działania uzasadnione jest spotkanie z jednym ze specjalistów z zakresu prawa egzekucyjnego z naszej Kancelarii.

Pomoc prawna dla wierzycieli i dłużników jest nieoceniona w wielu sytuacjach. Doświadczenie naszej Kancelarii i wieloletnia praktyka w tej unikatowej i wymagającej dziedzinie gwarantuje Klientom pomoc prawną na najwyższym poziomie.