Podział majątku wspólnego małżonków

Podział majątku wspólnego małżonków

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa, chyba że strony przez zawarciem związku małżeńskiego zawarły umowę małżeńską tzw. intercyzę. Jeżeli strony nie zawarły umowy małżeńskiej, wszelkie przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich objęte są wspólnością majątkową i stanowią majątek wspólny.

Oczywiście każdy z małżonków w czasie trwania małżeństwa może również stać się właścicielem przedmiotów, które stanowią wyłącznie jego majątek osobisty, lecz katalog przedmiotów, które mogą być w ten sposób kwalifikowane jest zamknięty i obejmuje m.in.: przedmioty nabyte w drodze dziedziczenia lub przedmioty nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego. Jednocześnie podział majątku wspólnego małżonków stanowi jedną z najtrudniejszych tzw. spraw działowych. Tego rodzaju sprawy są skomplikowane zarówno pod względem faktycznym i prawnym, jak również z uwagi na charakter spraw i ewentualne spory pomiędzy byłymi małżonkami.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Kancelaria Adwokacka Remigiusza Gołębiowskiego oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie spraw dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków, w tym w szczególności w zakresie:

 • podziału majątku wspólnego na zgodny wniosek małżonków w postępowaniu o rozwód np. zawierając wniosek o podział majątku w pozwie rozwodowym lub odpowiedzi na pozew o rozwód;
 • podziału majątku wspólnego w drodze umowy (w formie aktu notarialnego – jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość lub w formie pisemnej – jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzą rzeczy inne niż nieruchomość);
 • podziału majątku wspólnego po ustanowieniu rozdzielności majątkowej, a jeszcze przed uzyskaniem przez małżonków rozwodu;
 • podziału majątku wspólnego w drodze postępowania sądowego o podział majątku przez sądem rejonowym;
 • postępowania o ustanowienie między małżonkami rozdzielności majątkowej w drodze umowy lub orzeczenia sądu.

W zakresie podziału majątku wspólnego w drodze umowy Nasza Kancelaria oferuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych związanych z przeprowadzanym podziałem majątku wspólnego;
 • sporządzanie projektów umów dotyczących sporządzania umów dotyczących podziału majątku wspólnego;
 • reprezentowanie klientów w negocjacjach dotyczących podziału majątku wspólnego;
 • sporządzanie projektów pism procesowych dotyczących podziału majątku wspólnego np. wezwań do dokonania podziału majątku wspólnego, projektów ugód.

Drugim rodzajem podziału majątku wspólnego polega na rozpoznaniu sprawy przez sąd rejonowy. Wysokim stopniem skomplikowania charakteryzują się w szczególności sprawy sądowe o podział majątku wspólnego, w których w skład majątku wspólnego małżonków wchodzi nieruchomość, a tym samym konieczne jest sporządzenie m.in. opinii biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Remigiusza Gołębiowskiego posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu spraw o podział majątku wspólnego małżonków w związku z czym oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie:

 • udzielanie porad prawnych związanych z przeprowadzania podziałem majątku wspólnego na drodze postępowania sądowego,
 • sporządzania wniosków o dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków,
 • reprezentacji klientów w sprawach o podział majątku wspólnego przed sądami rejonowymi jako sądami I instancji,
 • sporządzania apelacji od postanowienia w przedmiocie podziału majątku wspólnego oraz postanowień wstępnych wydawanych w toku postępowania działowego,
 • reprezentacji klientów w spawach o podział majątku wspólnego przed sądami okręgowymi jako sądami II instancji;
 • sporządzania skarg kasacyjnych od orzeczeń w przedmiocie podziału majątku wspólnego małżonków,
 • sporządzania pism procesowych, zażaleń, skarg, zastrzeżeń do opinii i innych pism procesowych w toku postępowania o podział majątku wspólnego,
 • ustalania nierównych udziałów w majątku wspólnym ważnych powodów (np. w przypadku nieprzyczyniania się małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny, marnotrawienia majątku, uzależnienia od alkoholu),
 • rozliczania nakładów poczynionych przez jednego małżonka z majątku odrębnego na majątek wspólny,
 • podziału majątku wspólnego przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub będącego wspólnikiem spółek osobowych, kapitałowych i spółki cywilnej.

Nierzadko małżonkowie nie dokonują podziału majątku wspólnego po uzyskaniu rozwodu, a kwestia ta staje się problemem m.in. w przypadku rozpatrywania wniosku o zniesienie współwłasności czy postępowania o dział spadku. Niejednokrotnie kwestia ta staje się również problematyczna w sprawach o zasiedzenie nieruchomości. Jednakże Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną również w sprawach dotyczących:

 • zniesienia współwłasności, w tym zniesienia współwłasności nieruchomości;
 • działu spadku,
 • zasiedzenia.