Kontenery morskie i transport morski

Kontenery morskie i transport morski

W związku z rozwojem transportu multimodalnego coraz prężniej rozwija się branża transportu morskiego, w tym morskie przewozy kontenerowe. Kontenery w dzisiejszych czasach stanowią bowiem podstawę transportu i przewozu wielu produktów, zaś dzięki szerokiemu możliwości ich wszechstronnego zastosowania na rynku występują kontenery przeznaczone nie tylko do transportu drogowego, ale również morskiego, kolejowego i lotniczego.

Wobec powyższego Kancelaria adw. Remigiusza Gołębiowskiego wychodzi naprzeciw potrzebom Klientów prowadzącym działalność gospodarczą w tej branży transportowej i oferuje pomoc prawną w zakresie:

– udzielania porad prawnych w formie ustnych konsultacji lub pisemnych opinii prawnych ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianego prawa transportowego, w tym transportu morskiego,

 • reprezentowania Klientów w postępowaniu przed ubezpieczycielami w związku ze szkodami w transporcie,
 • reprezentowania Klientów w związku z udzielonym pełnomocnictwem, w postępowania przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym,
 • reprezentowania Klientów w postępowaniu administracyjnym przed urzędami, organami administracji morskiej, a także Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, Urzędem Celnym i innymi organami wymiaru sprawiedliwości,
 • sporządzania na rzecz klienta dokumentów i pism w toku postępowania sądowego lub administracyjnego, w tym w szczególności: wniosków, podań, a także środków odwoławczych (apelacje, skargi, odwołania, skargi kasacyjne),

Świadczenie przez naszą Kancelarię usług w zakresie obsługi klientów obejmuje w szczególności regulacje dotyczące:

 • usuwania szkód w transporcie kontenerowym zgodnie z przepisami regulującymi odpowiedzialność przewoźnika na podstawie ustawy Kodeks Morski, Reguł Hasko-Visbijskich, Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, Konwencji CMR oraz innych regulacji prawnych,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu uszkodzenia lub utraty ładunku przewożonego w kontenerach morskich,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy przewozu lub spedycji dot. przewozu towarów w kontenerach morskich,
 • reprezentowania przed organami administracji w związku z naruszeniem przepisów o transporcie krajowym i międzynarodowym,
 • reprezentowania Klientów w zakresie ich odpowiedzialności karnej za niezgodne z prawem postępowanie z odpadami, w tym nielegalny przewóz odpadów,
 • reprezentowania przed organami administracji w związku grożącymi karami finansowymi za nielegalny przewóz odpadów.

 

Oprócz profesjonalnej pomocy prawnej dla przedsiębiorców, nasza Kancelaria oferuje również pomoc prawną dla osób fizycznych, które wykorzystują kontenery morskie do celów prywatnych np. na działkach, w tym w szczególności w toku:

 • postępowania administracyjnego toczącego się na podstawie ustawy Prawo budowlane w związku z nałożeniem kary pieniężnej za postawienie kontenera morskiego na nieruchomości;
 • postępowania podatkowego w wyniku, którego organ dąży do opodatkowania wściela kontenera morskiego podatkiem od nieruchomości;

Kancelaria adw. Remigiusza Gołębiowskiego jest jedną z niewielu kancelarii prawnych w Polsce, które zajmują się profesjonalną pomocą prawną dla przedsiębiorców realizujących transport przy użyciu kontenerów morskich. Z uwagi na specyfikę spraw, każda z nich jest traktowana indywidualnej, a specjaliści z naszej Kancelarii dokonują jej szczegółowej analizy. W naszej działalności zwracamy szczególną uwagę na międzynarodowy charakter prawa morskiego oraz skomplikowane problemy prawne powstające na styku tego prawa oraz prawa publicznego, w szczególności administracyjnego oraz podatkowego.

 

Wieloletnie doświadczenie oraz jakość obsługi decydują o tym, iż z usług Kancelarii chętnie korzystają firmy zajmujące się transportem, w tym transportem morskim. Doskonała znajomość specyfiki stosunków prawnych w obrocie sprawia, iż korzystając z naszych usług mogą Państwo liczyć na szybkie i fachowe uzyskanie pomocy. Udzielając Państwu pomocy prawnej szukamy natomiast optymalnych rozwiązań prawnych zmierzających do szybkiego załatwienia problemowej kwestii. Sprawia to, że jesteśmy godnym zaufania partnerem biznesowym, który zapewnia bezpieczeństwo prawne prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.